جستجو
کاربران
ENGLISH
 
 

 صفحه اول > شاخص های پژوهشی

شاخص های پژوهشی در بخش تحقیقات شرکت های آب و فاضلاب

معیارهای انتخاب شاخص های ارزیابی عملکرد تحقیقات شرکت های آب و فاضلاب     

  • بررسی های وضعیت موجود شرکت های آب و فاضلاب
  • نظرات کارشناسی مسئولین دفاتر تحقیقات و خودکفایی صنعتی شر کت مهندسی آب و فاضلاب کشور
  • نامه های دریافتی از استان ها
  • شاخص های پژوهشی موجود در وزارت نیرو
  • مطالعه مربوط به نحوه شاخص گذاری بخش تحقیقات در موارد مشابه

نحوه وزن دهی به شاخص های عملکردی در بخش تحقیقات

مبنای وزن دهی به شاخص های عملکردی در بخش تحقیقات و فناوری شرکت های آب و فاضلاب به شرح جدول ذیل می باشد:

 

 ردیف

شاخص 

وزن 

 1  بودجه هزینه شده نسبت به پیش بینی

 15

 2

تعداد پروژه ها 

 5

 3

 کتاب و مقالات

 15

 4

 ساخت تجهیزات صنعتی

 15

 5

 جلسات کمیته

 5

 6

 میزان جذب اعتبار از منابع عمومی نسبت به کل بودجه تحقیقات

 10

 7

درصد پیشرفت پروژه ها 

 15

 8

 برگزاری کنفرانس / سمینار علمی / دوره آموزشی

 5

 9

 جهت گیری رشد اعتبارات (درصد افزایش کل اعتبارات هرسال نسبت به سال قبل )

 10

 10

حمایت از پایان نامه های دانشجویی 

 5

 

 

 

نگارنده:رئیس اداره امار و فناوری اطلاعات
آخرین به روزرسانی: 1394/05/13
بازدید:639